In 2009 is Sika AG toegevoegd aan het deelnemersregister van het initiatief Global Compact van de Verenigde Naties. Sika maakt sindsdien actief deel uit van dit wereldwijde initiatief voor verantwoord ondernemen. Management en werknemers hebben de verplichting op zich genomen om het Global Compact en de bijbehorende principes te integreren in de strategie, cultuur en dagelijkse werkzaamheden van onze onderneming en om mee te doen aan gezamenlijke projecten die de bredere ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en in het bijzonder de Millennium Development Goals bevorderen.

De tien principes van het VN Global Compact

Sika onderschrijft, ondersteunt en bekrachtigt een set kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsstandaarden, het milieu en anti-corruptie.

Mensenrechten
1. Ondernemingen behoren de internationaal geproclameerde mensenrechten te ondersteunen en te beschermen; en
2. zich ervan te verzekeren dat zij niet medeplichtig zijn aan het overtreden van mensenrechten.

Arbeid
3. Ondernemingen behoren de vrijheid van aansluiting bij een vakbeweging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve arbeidsonderhandeling te ondersteunen, evenals
4. het uitbannen van elke vorm van dwangarbeid
5. het effectief afschaffen van kinderarbeid; en
6. het uitbannen van discriminatie op grond van werknemerschap of beroep

Milieu
7. Ondernemingen wordt gevraagd bij uitdagingen op milieugebied een op voorzorg gerichte benadering te ondersteunen;
8. initiatieven te nemen ter bevordering van een grotere milieuverantwoordelijkheid; en
9. de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aan te moedigen.

Anti-corruptie
10. Ondernemingen behoren corruptie in elke vorm, inclusief afpersing en omkoping, te bestrijden.